2016-06-21 - Приложение към Годишен Финансов Отчет за 2015 година на Адвокатско Дружество Белоконски Господинов и Партньори

Prilozhenie GFO.pdf

2016-06-21 - Годишен Финансов Отчет за 2015 година на Адвокатско Дружество Белоконски Господинов и Партньори

GFO.pdf

2015-05-19 - Годишен Финансов Отчет за 2014 година на Адвокатско Дружество Белоконски Господинов и Партньори

GFO 2014_1.pdf

2015-05-19 - Годишен Финансов Отчет за 2010 година на Адвокатско Дружество Белоконски Господинов и Партньори

GFO 2010.pdf

2015-05-19 - Годишен Финансов Отчет за 2009 година на Адвокатско Дружество Белоконски Господинов и Партньори

GFO 2009.pdf

2015-05-19 - Годишен Финансов Отчет за 2008 година на Адвокатско Дружество Белоконски Господинов и Партньори

GFO 2008.pdf

2014-06-16 - Годишен Финансов Отчет за 2013 година на Адвокатско Дружество Белоконски Господинов и Партньори

AD_GFO 2013.pdf

2013-05-08 - Годишен Финансов Отчет за 2012 година на Адвокатско Дружество Белоконски Господинов и Партньори

AD_GFO_2012.pdf

2012-04-19 - Отговор на Симеон Дянков до Европейската централна банка

Министърът на финансите Симеон Дянков обяви своя официален отговор относно становище на ЕЦБ от 13 април 2012 г. за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

Уважаеми г-н Председател,
Бихме искали да Ви благодарим за становището и да отбележим следното:
1. По отношение на препоръките от ЕЦБ във връзка с възможността за инвестиране на средства на Фонда в български държавни ценни книжа (ДЦК), Ви информирам, че вследствие на широки публични дискусии, бе извършено изменение в законопроекта преди неговото внасяне за одобрение от Министерския съвет. В случай, че възможността за инвестиции в български ДЦК бъде използвана, тези инвестиции ще бъдат извършени поетапно. През 2012 г. фондът не може да инвестира повече от 30% от активите си в български ДЦК, като инвестиционното ограничение се увеличава стъпаловидно за всяка следваща година с 10% до 2017 г.
2. Съгласно съществуващата практика в някои държави-членки, като напр. Белгия, за фонда се предвижда да бъдат емитирани специални емисии ДЦК, които ще бъдат нетъргуеми. За нетъргуемите специални емисии ДЦК е възприет подход, при който не се въвежда изискване за присъден инвестиционен клас кредитен рейтинг.
3. По повод отбелязаните от ЕЦБ съображения във връзка с опасността от изкривяване на местния първичен и вторичен пазар на ДЦК при инвестиране на част от средствата на фонда в ДЦК, посочвам, че доходността на емисиите, които ще бъдат издадени специално за фонда, ще бъде определена на пазарна основа, като се следват основните бенчмаркови ориентири. Тези емисии, издадени за целите на фонда ще бъдат с матуритети, съобразени с прогнозите за необходимостта от трансфери от фонда към държавното обществено осигуряване. Условията на конкретните емисии не са предмет на уредба на законово ниво, а ще бъдат заложени в инвестиционната стратегия на фонда.
4. Инвестирането на средства на фонда в специални емисии ДЦК ще бъде неутрално по отношение на обема и доходността на стандартизираните емисии ДЦК. Така възможността за инвестиране на средства на фонда в български ДЦК няма да доведе до непазарно формиране на доходността по дългосрочните емисии, които са референтни по отношение на постигането на конвергентните критерии от Маастрихт, тъй като специалните емисии няма да попаднат в обхвата на изискванията на хармонизираната статистическа методика, дефинирана от ЕЦБ и имплементирана в Указания за определяне на дългосрочен лихвен процент за целите на конвергенцията на Българската народна банка (БНБ) и Министерството на финансите (МФ).
Използвам случая да отбележа, че на проведения през месец март 2012 г. аукцион за продажба на десетгодишна емисия, МФ пласира емисия ДЦК с оригинален матуритет 10,5 години, която през 2012 г. се използва като база за изчисляване на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на сближаване, като един от Маастрихтските критерии. На този аукцион беше отчетено чувствително понижение на доходността. Среднопретеглената годишна доходност е 4,95 %, като това е най-ниската отбелязана доходност от м. март 2008 г. насам в този матуритетен сегмент. Резултатите от аукциона кореспондират и на публикуваните от ЕЦБ на 13 април 2012 г. данни за хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване на всички държави-членки на ЕС, от които е видно, че показателят на България за м. март е 5.07 %.
По повод изложената от ЕЦБ специфична забележка във връзка с член 5, точка 9 от проекта на закон отбелязваме, че от наша страна ще бъде предложена правно-техническа редакция на посочената разпоредба, с оглед избягване на неясноти при вземането на решения от Управителния съвет на Фонда относно инвестирането на средства на Фонда в депозити в БНБ.
В заключение, бих искал да Ви информирам, че законопроектът с направените в него изменения в хода на неговото публично обсъждане, беше одобрен от Министерски съвет на 11 април 2012 г. и беше внесен в Народното събрание за обсъждане.

2012-04-19 - Инфлация и индекси на потребителските цени за март 2012 година

Нациналният статистически институт обяви данните за инфлацията и индексът на потребителските цени през месец март. Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за март 2012 г. спрямо февруари 2012 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за март 2012 г. спрямо февруари 2012 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Средногодишната инфлация за периода април 2011 г. - март 2012 г. спрямо периода април 2010 г. - март 2011 е 3.4%. Спрямо предходния месец през март 2012 г. се наблюдава увеличение в цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки, жилищата и транспорта. Намаление се отбелязва в цената на облеклото и обувките и съобщенията.

2012-02-14 - Годишен Финансов Отчет за 2011 година на Адвокатско Дружество Белоконски Господинов и Партньори

AD_GFO.pdf

2012-01-16 - Само една стабилна икономика остана в еврозоната

В нощта срещу събота рейтинговата агенция “Стандарт енд Пуърс” преразгледа кредитните рейтинги на девет страни от еврозоната, като лиши от най-високия рейтинг втората най-голяма икономика в зоната – Франция, както и Австрия. Така единствената страна в еврозоната, оставаща с най-висок рейтинг от ААА и стабилна прогноза за бъдещето е Германия. Още от понеделник световните финансови пазари ще започнат обсъждането на перспективите пред еврото и еврозоната, а с това и развитието на световната финансова криза през 2012 г., съобщава агенция Фокус.

2012-01-16 - Годишна инфлация за 2011 година

Националният статистически институт обяви данните за инфлацията през изминалата година. Годишната инфлация за 2011 г. (декември 2011 г. спрямо декември 2010 г.), измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 2.8%, като намалява с 1.7% в сравнение с 2010 година. За периода 2000 - 2011 г. най-ниската годишна инфлация (0.6%) е измерена през 2009 г., а най-високата (12.5%) - през 2007 година.

2011-12-06 - E.ON продаде активите си в България

Германският енергиен лидер E.ON продаде 100% от активите си в E.ON България, дружество, което притежава електро разпределителната мрежа в Северна България. Купувач е чешката частна компания Energo-Pro, която оперира в Централна и Източна Европа, както и в региона на Черно море и Кавказ. Стойността на сделката е 133 млн. евро. Така, заедно с ЧЕЗ, двете чешки компании вече заемат доминираща позиция на ЕРП-пазара в България. Energo-Pro стъпиха на родния пазар още през 2000 г., когато е основано дъщерното дружество Energo-Pro България ЕАД. През 2002 година дружеството купи каскадите Санданска Бистрица (ВЕЦ „Сандански”, ВЕЦ „Лиляново” и ВЕЦ „Попина Лъка”) и Копринка (ВЕЦ „Копринка” и ВЕЦ „Стара Загора”), а през 2004 – каскадата Петрохан (ВЕЦ „Клисура”, ВЕЦ „Бързия” и ВЕЦ „Петрохан”). Трите каскади бяха купени за общо 82,8 млн. лева. Извън България компанията оперира в Грузия, Турция, Чехия и Армения, като най-много инсталирани мощности има в Грузия.

За БНР Ангел Семерджиев, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране отхвърли твърдението, че Е.ОN се оттегля заради прекомерна държавна регулация и увери, че продажбата няма да се отрази драстично на потребителите.

2011-12-06 - България е на 86 място по усещане за корупция

Transparency International - България представи резултатите от изследването Индекс за възприятие на корупцията за 2011 година.

Индексът на Transparency International измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена страна така, както го възприемат представителите на бизнеса, анализатори от целия свят, включително и анкетирани експерти от изследваните държави. В изследването България получи индекс 3.3, като според скалата колкото по-нисък е индексът, толкова по-голямо е усещането за корупция в бизнеса и анализаторите. Върховенството на закона е получило индекс 2.7 пункта, а политическият риск – 2.6. Тези два източника за оценка са нови за България. При изследването е установена връзка между икономическата нестабилност, корупцията и нарастващото недоволство на гражданите.

2011-12-01 - НСИ обяви данните за заетостта през третото тримесечие

Националният статистически институт обяви основните резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2011 година. Според проведеното наблюдение икономически активното население през този период е 3 317,3 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 66,8%, като в сравнение с третото тримесечие на 2010 г. е с 0,3 пункта по-нисък.

10,2 на сто е отчетеният коефициент на безработица и се увеличава с 0,7 пункта спрямо същия период на миналата година. Броят на безработните е 343 хиляди души, като спрямо година по-рано те се увеличават с 16,4 хил., или 5%.

2011-12-01 - Стачката в БДЖ продължава

Осми пореден ден продължава стачката на работниците в БДЖ, след като вчерашните преговори между синдикатите и ръководството на БДЖ се провалиха. Двете страни спорят заради искането на синдикатите да се преподпише колективния трудов договор от 2009 година.Те не са съгласни и със съкращаването на над 2000 служители на компанията, както и със спирането на близо 138 линии, които са на загуба. Със спирането на влаковите композиции ще трябва да бъдат съкратени и други железничари. Същевременно стана ясно, че загубите за компанията по време на стачката са огромни. Среднодневно те възлизат на 120 хиляди лева. В понеделник ръководството на железниците внесе и иск в съда, който трябва да се произнесе дали стачката е законна.

Днес се очаква преговорите да продължат.

2011-12-01 - Поетапно вдигане на пенсионната възраст

След четиричасови преговори снощи между представители на синдикатите и парламентарната група на ГЕРБ, беше взето решение пенсионната възраст да се увеличи плавно. Вместо първоначалния вариант, който предвиждаше увеличаване на пенсионната възраст за всички категории труд с една година от 1 януари 2012, от ГЕРБ предлагат това да стане поетапно и само за професиите от трета категория труд – четири месеца от 1 януари 2012, четири месеца от 1 януари 2013 и четири месеца от 1 януари 2014 година. Засега промени в пенсионната възраст за останалите категории не се превиждат.

До момента синдикатите не са приели предложението, като Константин Тренчев заяви, че ще настояват пенсионната възраст да не се вдига, а вместо това да се търси решение чрез други мерки. Днес преговорите ще продължат в присъствието на премиера Бойко Борисов.

2011-11-14 - Минималната работна заплата 290 лева от 1 май

В петък в студиото на телевизионно предаване министърът на финансите Симеон Дянков заяви, че планираното увеличение на минималната работна заплата на 290 лв. от 1 май със сигурност се запазва, дори и при по-консервативен вариант на бюджета за страната за 2012 година. Той допълни още, че парите за здравеопазване, образование, социална политика и култура за догодина няма да бъдат намалявани. Средствата на останалите ведомства обаче все още са под въпрос.

Относно пенсиите все още няма яснота дали те ще бъдат увеличавани, с колко и от къде биха могли да се пренасочат средства за тях. Според Дянков една от възможностите за повишение още от следващата година е увеличение на пенсионната възраст, тъй като голяма част от пенсионерите продължавали да работят и след навършването на пенсионна възраст. Този въпрос ще бъде обсъждан в средата на тази седмица.

2011-11-14 - Данни за инфлацията през месец Октомври

Националният статистически институт обяви днес на своята интернет страница данните за инфлацията и индекса на потребителските цени за миналия месец.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за октомври 2011 г. спрямо септември 2011 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за октомври 2011 г. спрямо септември 2011 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.

2011-11-14 - Нови правила за еврофондовете

Европейската комисия предложи нови правила за еврофондовете, срещу които, обаче България има въражения. В предложените промени се предвижда страните, които имат финансови затруднения да съфинансират европейските си проекти с по-малка част, което според София е вид възнаграждение за страните, водили неблагоразумна политика. В момента България съфинансира с 20% проектите си, а предложенията на Брюксел са от 2014 година участието да е с 30%, с мотива, че тогава България и Румъния вече няма да са нови в Европейския съюз. Новите правила предвиждат също така страните да управляват самостоятелно едва 50% от европейските средства, а останалите да бъдат харчени по предварително уточнени приоритети.

Преговорите за приемането на новия регламент започват този месец, като се очаква те да бъдат изключително тежки.

2011-11-04 - Правителството одобри проекта за Закон за държавния бюджет за 2012 година

Проектът на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година беше одобрен на извънредно заседание на правителството в началото на седмицата. В проекта на бюджета за 2012 година са предвидени реално повече средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за подобряване на условията на работа и заплащането в Спешната медицинска помощ. С 15 млн. лева повече са заложените средства по бюджета на Министерството на културата, а с 50 млн. лева е увеличен разходният лимит на Министерството на образованието, младежта и науката. И през 2012 г. се предвижда запазване на ниските нива на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци чрез плавно повишаване на акцизните ставки на някои енергийни продукти за достигане на минималните нива на облагане в ЕС, съобразно договорените преходни периоди. Предвижда се от 1 юни 2012 г. да се въведе акцизна ставка от 0,85 лв. на гигаджаул за природния газ, използван като моторно гориво, 0,10 лв. за природния газ за отопление и нулева ставка за природния газ, използван за битови нужди.

2011-11-04 - Проекти за изменение на данъчните закони през 2012

Министерство на финансите публикува на своята интернет-страница проектите за изменение и допълнение на данъчните закони за следващата година. Сред тях са:

  • Закон за измемение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност;

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове;

  • Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

2011-11-04 - Увеличение на минималния осигурителен доход

В края на месец септември тази година се състоя последното заседание на работната група между профсъюзи, бизнес и правителство за определяне на минималния осигурителен доход през следващата година. На него стана ясно, че осигурителният доход през 2012 година ще бъде увеличен със 7.2%. Увеличението засяга над един милион българи. В търговията осигурителните прагове скачат средно с 10 %, в растениевъдството с 11,4% и с 14.2% в хотелиерството, ресторантьорството и туроператорската дейност. Най-драстично е увеличаването на минималния осигурителен доход в пчеларството – с 20.3%. По този начин специалист-пчелар трябва да се осигурява на минимум 860лв., а ръководител на пчеларско предприятие на не по-малко от 1100лв.